Fundacja dla dzieci i młodzieży w warszawie

Fundacja została powołana w 2010 r. Podlega Ministrowi Edukacji Narodowej.

Fundacja Chocimska prowadzi:
Przedszkole Prywatne " Raz Dwa Trzy - My"
Niepubliczną Szkołę Podstawową "Chocimska"
Szkołę Muzyczną I stopnia

 

Celem fundacji jest

  1. Edukacja dzieci i młodzieży w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.
  2. Przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie, niepełnosprawność i inne.
  3. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
  4. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna.Fundacja została zarejestrowana pod nr KRS 0000362198.

 

Rysunek trójki zadowolonych dzieci


"Mów dziecku, że może, że potrafi"

Janusz Korczak