Przedszkole niepubliczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Przedszkole niepubliczne Raz Dwa Trzy – My oferuje opiekę edukacyjną nad dziećmi ze spektrum autyzmu. Wykwalifikowana i doświadczona kadra składająca się z pedagogów specjalnych, logopedów i psychologów prowadzi zajęcia w kameralnych grupach sprzyjających terapii autyzmu. Prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zapewniające wszechstronny rozwój dzieciom mającym specyficzne potrzeby edukacyjne.

Specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne

Placówka realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, tworząc indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Współpracując ze Stowarzyszeniem Terapeutów oraz szkołą terapeutyczną dla dzieci z zespołem Aspergera, oraz spektrum autyzmu, jesteśmy w stanie zaproponować zajęcia i stworzyć atmosferę, która umożliwia rozwój potencjału malucha. W ramach zajęć indywidualnych i grupowych proponujemy:

  • różnorodność metod i plany edukacyjno-terapeutyczne mające na względzie całościowy rozwój dziecka,
  • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne,
  • regularną ewaluację postępów terapii,
  • dodatkowe zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, a także terapii Si, czyli Integracji Sensorycznej (zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wliczone są w czesne),
  • grupę wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.