Dzieci z orzeczeniem a bez – na czym polega różnica?

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) to szansa na rozszerzenie możliwości kształcenia i terapii dzieci z różnorodnymi ograniczeniami i problemami rozwojowymi. Ich rodzice nie zawsze jednak korzystają z możliwości zdobycia zaświadczenia, a nawet jeśli je uzyskają, nie zgłaszają tego faktu dyrekcji placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko. Opisujemy dziś, jaki wpływ ma ujawnienie takiego orzeczenia na przebieg procesu edukacyjnego.

 

Czym jest orzeczenie o SPE?

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to dokument zawierający opis trudności wynikających z diagnozy klinicznej, jakie występują u danego dziecka, a także zalecenia dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb. Wydawane jest przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie diagnozy specjalistów z różnych dziedzin. W odróżnieniu od orzeczenia o niepełnosprawności, które umożliwia przede wszystkim dostęp do różnych form pomocy materialnej, orzeczenie o SPE otwiera szersze możliwości uzyskania wsparcia terapeutycznego i dydaktyczno-wychowawczego. Podstawą do wydania dokumentu może być niepełnosprawność, ale również niedostosowanie społeczne lub zagrożenie nim. Orzeczenie o SPE otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka i to oni decydują o jego ujawnieniu przed przedstawicielami instytucji edukacyjnych.

dziewczynka

Co daje orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Jeżeli rodzice zdecydują się na przedstawienie orzeczenia w placówce oświatowej, jej dyrekcja oraz osoby uczące dziecko mają obowiązek dostosować się do zawartych w dokumencie zaleceń. Dla dziecka z orzeczeniem opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Przedszkolaki i uczniowie zyskują dostęp do programu nauczania dostosowanego do ich potrzeb, a także do specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych.

Dzieci, które nie uzyskały orzeczenia o SPE (lub rodzice nie zdecydowali się na jego ujawnienie), nie mogą liczyć na takie udogodnienia. Jeżeli w placówce, do której uczęszczają, organizowane są zajęcia terapeutyczne lub wyrównawcze, mogą być one dodatkowo płatne, podczas gdy dzieci z orzeczeniem mają prawo do darmowego wsparcia specjalistów.